แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ข้อใดเป็นประพจน์

ก.  ห้ามจอดตลอดแนว
ข.  ไปกินข้าวกันดีกว่า
ค.  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือ
ง.  เมื่อวานเธอดูละครหรือเปล่า

 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. 3+4 =7 และ 3-4 = -1 มีค่าความจริงเป็นจริง

ข. 3+4 =7 และ 3-4 = -1 มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ค. 3+4 =7 และ 3-4 = -1 ไม่สามารถหาค่าความจริงได้
ง. 3+4 =7 และ 3-4 = -1 สามารถเป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

3. p→ (r ^~r)] ^ [~r V (q V ~q)] มีค่าตรงกับข้อใด
ก. ~r
ข. ~p
ค. q
ง. p V ~r

4  P v (~P ^ Q) สมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้

ก. P v Q

 ข. P ^ Q

ค. ~P => Q

ง. P <=> Q

5.กำหนดให้ ประพจน์ p เป็นจริง และ q เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ [ p ∧ ( p→q ) ] ↔ ~ p

ก. ค่าความจริงของประพจน์เป็นจริง

ข. ค่าความจริงของประพจน์เป็นเท็จ

6 กำหนดข้อความ A และ B ดังนี้

A แทน ถ้านักเรียนขยันแล้ว นักเรียนจะสอบผ่าน

B แทน ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านแล้ว นักเรียนไม่ขยัน

ข้อความ A สมมูลกับข้อความ B หรือไม่

ก. A สมมูลกับข้อความ B

ข. A ไม่สมมูลกับข้อความ B

7.กำหนดข้อความ A และ B ดังนี้

 A แทน ไม่เป็นความจริงที่ว่า a เป็นจำนวนคู่ หรือจำนวนคี่

 B แทน a ไม่เป็นจำนวนคู่ และ a ไม่เป็นจำนวนคี่

 ข้อความ A สมมูลกับข้อความ B หรือไม่

 ก. A สมมูลกับข้อความ B

 ข. A ไม่สมมูลกับข้อความ B

 8. ข้อใดเป็นนิเสธของข้อความ ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนายแดงจะไม่เที่ยว

ก. วันนี้ฝนตก หรือนายแดงไปเที่ยว
ข. วันนี้ฝนไม่ตก และนายแดงไม่ไปเที่ยว
ค. วันนี้ฝนไม่ตก หรือนายแดงไปเที่ยว
ง. วันนี้ฝนตก และนายแดงไปเที่ยว

9. ถ้าประโยค นกมีหู หรือ หนูมีปีก
มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วข้อใดเป็นเท็จ
ก. นกมีหู และ หนูมีปีก
ข. นกมีหู ก็ต่อเมื่อ หนูมีปีก
ค. ถ้านกมีหู แล้วหนูมีปีก
ง. ถ้านกมีหู แล้วหนูไม่มีปีก

10. การอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. p → q

        2. q

ผล p

ก. การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล

ข. การอ้างเหตุผลไม่สมเหตุสมผล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s