แบบทดสอบหลังเรียน

1.         ประโยคใดเป็นประพจน์

ก.     x > 2

ข.     x + y  =  ?

ค.     เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ง.     ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่

2. ประโยคใดไม่เป็นประพจน์

 ก.   5 > 10

 ข.   ดอกแก้วมีเงิน  150  บาท

 ค.  วันนี้ฝนตก

 ง.  จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดทะเลหรือไม่

 3. ให้ประพจน์ (P v Q) –> (Q ^ ~R) มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
ก.   P เป็นจริง Q เป็นจริง R เป็นเท็จ
ข.   P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จ
ค.   P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จ R เป็นจริง
ง.  P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นจริง

4. P v (~P ^ Q) สมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้
ก.  P v Q
ข.  ~P ^ Q
ค.  ~P => Q
ง.  P <=> Q

5.ประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันดร์
ก.  P v (~P ^ Q)
ข.  P =>(~P ^ Q)
ค.  P v (~P ^ Q) <=> (P v Q)
ง.  [P =>(P ^ Q)] =>Q

6. ประพจน์ ~p => [ q => ( r v p )] สมมูลกับประพจน์ในข้อใด
ก.   ~p v q v r
ข.   p v ~q v r
ค.  p v q v ~r
ง.  p v ~q v ~r

7.กำหนดให้  p,  q,  r  และ  s  เป็นประพจน์  มีค่าความจริงเกิดขึ้นได้กี่กรณี

ก.    2    กรณี

ข.    4    กรณี

 ค.   8    กรณี

 ง.   16  กรณี

8. ประพจน์  p ^ q  และ  ~ p v ~q  สัมพันธ์กันอย่างไร

 ก.   สมมูลกัน

 ข.  ข้อขัดแย้ง

 ค.  สัจนิรันดร์

 ง.  นิเสธกัน

 9.กำหนดให้  เหตุ  1.  ถ้าแก้วขยันแล้วแก้วจะได้รางวัล   2.  แก้วไม่ได้รางวัล

 ข้อใดเป็นผลสรุปของการอ้างเหตุผล

 ก.  แก้วขยันและแก้วได้รางวัล

ข.   แก้วขยันก็ต่อเมื่อแก้วได้รางวัล

 ค.  แก้วขยันหรือช่อได้รางวัล

 ง.  แก้วไม่ขยัน

 10.  กำหนดให้ p,q,r เป็นประพจน์ ประพจน์ ~ [( p ^ q ) => ( ~ q v r )] สมมูลกับประพจน์ในข้อใด
ก.  p ^~ ( q => r )
 ข.  ~ q v ( ~ p ^ r )
 ค.  ~ (p ^ q ) ^ ( q ^ r )
 ง.  ~ ( p ^ q ) => ( q ^ ~ r )

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s